قم/بلوار امین/انتهای کوچه ۱۷

No. 37,Alley17, Amin Blv. ,Qom-IRAN

کد پستی : ۳۵۷۱۰-۳۷۱۳۹

تلفن : ۳۲۶۱۷۱۹۸ – ۰۲۵

نمابر : ۳۲۶۱۷۱۹۸ – ۰۲۵

موبایل: ۰۹۱۲۷۵۲۰۶۲۹